Posjedujemo reference iz oblasti projektovanja hidrotehničkih objekata i infrastrukture te zaštite okoliša u projektima regulacije vodotoka i zaštita izvorišta, vodovodne i kanalizacione mreže, prečistača i separatora te deponija. Ova oblast ima posebnu vrijednost u našem sistemu vrednovanja urađenih projekata zbog odgovornosti kompanije prema vremenima koja dolaze i buducim narastajima.
Prateći savremene trendove razvoja energetske politike u oblasti projektovanja gasovoda (magistralni i distributivni, blok stanica, mjerno regulacionih stanica i gasnih kućnih instalacija), kotlovnica i termotehničkih instalacija, elektroenergetike i energetske efikasnosti educirali smo naše kadrove i stekli veoma vrijedne reference i u ovoj oblasti.
Naši timovi stručnjaka su radili poslove kontrole kvaliteta i tehničkog nadzora građenja u projektima za potrebe domaćih i inostranih investitora gdje smo stekli dobre preporuke naručilaca o kvalitetu izvršenih poslova.
Kao neodvojivi dio kompleksnih urbanih cjelina, stambenih naselja, industrijskih kompleksa i poslovnih zona radili smo projekte: vanjskog uređenja (hortikulturalno uređenje sa urbanim mobilijarom) te projekte primarne infrastrukture poslovnih zona i stambenih naselja (saobraćajnice, nivelacije, vodovodi, kanalizacije, elektroenergetika, javna rasvjeta, telekomunikacije, gasifikacija, saobraćajna signalizacija, pejzažno uređenje).

CESTE

 • Studija izvodljivosti i idejni projekt za autocestu Orašje (rijeka Sava) - Tuzla (Šićki Brod) dužine cca 61 km: - LOT 3 Maoča-Majevica L=11,50 km
 • Glavni projekt parternog dijela Graničnog prijelaza "Svilaj", dionica Svilaj-Vukosavlje, sekcija 1 od km 0+760 do km 1+310
 • Glavni projekt rekonstrukcije Sjeverne gradske saobraćajnice u Tuzli, dionica: raskrsnica kod Muzičke škole-raskrsnica za Tenis
 • Izvedbeni projekt saobraćajnice A transverzale, Izvedbenog projekta vodovoda u A transverzali i Izvedbenog projekta oborinskih i otpadnih voda u A transverzali u općini Novi Grad, Sarajevo
 • Glavni projekt pristupnih i servisnih cesta i operativnih platoa za VE Pakline 1, VE Pakline 2 i VE Kupres L=30 km
 • Idejni projekt spojne saobraćajnice od petlje Zenica Sjever (D. Gračanica) do grada Zenica (Sjeverni spoj)
 • Idejni projekt priključenja mreža lokalnih cesta (uključujući spoj na glavnu zeničku magistralu i magistralnu cestu M-17) na autocestu u Donjoj Gračanici
 • Idejni i Glavni projekt sanacije rekonstrukcije puta puta Željezno Polje-Biljevina L=4,70 km u Žepču
 • Idejni i Glavni projekt sanacije i rekonstrukcije dijela puta Lager-Jastrebac L=3,30 km u Žepču
 • Glavni projekt planirane regionalne ceste granica općina Visoko i Ilidža (Bandera) - Zenik-Rakovica, u ukupnoj dužini 5 km a koju obuhvata:
 •    - rekonstrukciju postojeće dionice lokalne ceste Rakovica-Zenik,
 •    - novoprojektovanu trasu regionalne ceste Zenik-Trešnjica-Bandera
 • Idejni projekt gradske saobraćajnice u Visokom dionica od novog mosta u Prijekom do raskrsnice kod autobuske stanice
 • Glavni projekt rekonstrukcije regionalnog puta R-413b Gostilj-Dobrtetići-Jajce L=1,8 km
 • Glavni projekt putne dionice Košćan-Bukovica L=2,5 km, općina Hadžići
 • Izvedbeni projekt primarne saobraćajnice u obuhvatu Regulacionog plana saobraćajnica ul. Mustafe Pintola - do novog mosta na rijeci Željeznici L= 1000 m, općina Ilidža
 • Glavni prijekt rekonstrukcije raskrsnice u Livnu u kružnu raskrsnicu
 • Glavni projekti kružnih raskrsnica na cesti M4 dionica: Tuzla (Drežnik) petlja Šićki Brod u km 3+970,00 i km 2+508,50
 • Projekt izvedenog stanja (As Built) tunela Karaula
 • Glavni projekt rekonstrukcije regionalnog puta R-460 "Gračanica-Bukva-Dobrovci-Srnice", dionica kor Srnice Gornje (od st. km. 19+900 do st. km. 21+900) L=2 km, Tuzla
 • Glavni projekt izgradnje pješačke staze (trotoara) uz regionalni putni pravac R-471 "Banovići-Vijenac-Lukavac", dionica "Banovići-Mušići-Mašinoremont (odvojak za Stražbenicu) L=2,6 km iz pravca Banovića
 • Glavni projekt puta i parking prostora na dionici "NAselje Gradac-Arheološko nalazište Stari gard Gradac", općina Hadžići
 • Glavni projekt prelaza autoceste preko meandra rijeke Bosne na sarajevskoj zabilaznici Jošanica-Butila
 

ŽELJEZNICE I ŽELJEZNIČKE STANICE

 
 • Glavni projekt industrijskog kolosijeka Željeznička stanica Brčko Novo - Luka Brčko sa rekonstrukcijom priključaka za industriju i uklapanja željezničke pruge (krak za Luku Brčko) na kolosijek na dijelu kranske staze uz obalu rijeke Save u Brčkom
 • Idejno rješenje i Glavni projekt industrijskog kolosijeka Rafinerije šećera Brčko
 • Idejni projekt izgradnje industrijskog kolosijeka Brčko gas sa priključkom na kolosijek refinerija šećera Brčko
 • Idejni i Glavni projekt rekonstrukcije kolosijeka broj IX u željezničkoj stanici TE L=650m
 • Projekt sanacije željezničkog kolosijeka od prelaza magistralnog puta M17 do terminala naftnih derivata Blažuj
 • Izvedbeni projekt željezničke infrastrukture bloka 7 i plan nivelacije terena na lokaciji bloka 7 u Termoelektrani Tuzla
 • Elaborat „Izmještanje i povezivanje dijela željezničkog industrijskog kolosijeka iz PK „Vrtilište“ sa VIII-im kolosijekom na željezničkoj stanici „Kakanj“ i povezivanje VIII-og kolosijeka sa kolosijekom Cementare sa posebnim osvrtom na stanje donjeg i gornjeg stroja pruge i neophodnim ekonomskim parametrima” 
 • Glavni projekt kolosijeka K27 sa skretrnicom  lirom 67MLS, 66M, 65M sve do početka skretnice 63M sa potrebnim detaljim aza izvođenje; Glavni projekt rekonstrukcije skretnice lire 70M, 71M, 67M, 67VP, 68, 69MA, 69AM sa projektom 4KB sa betosnkim grudobranom; Glavni projekt izmještanja, priključnih (odvojnih) kolosijeka i uklapanje u postojeći kolosijek i uređenje putnih prelaza u dvije varijante za potrebe ArceorMittal Zenica
 • Glavni projekt rekonstrukcije i remonta industrijskih kolosijeka u željezničkoj stanici Nikšić
 • Glavni projekt industrijskog kolosijeka Skladišta starog željeza u Zenici
 • Idejno rješenje sanacije i remonta jednokolosiječne tramvajske pruge u Sarajevu, ulice Mula Mustafe Bašeskije i Maršala Tita dionica: Baščaršija (stara pravoslavna crkva) - “S” krivina kod Holiday Inn (Marijin Dvor) 
 • Glavni projekt izvedenog stanja stanice Višegrad uzani kolosijek 0,76 m 

        TURISTIČKE PRUGE UZANOG KOLOSIJEKA 0,76 m

 • Sanski Most-Sanica  L=17,57 km
 • Banovići-Mačkovac L=6,37 km
 • Ravno-Zavala L=6,16 km

 

MOSTOVI

 • Glavni-izvedbeni projekt mosta na rijeci Drini raspona L= 100 m, lokalitet Osanica, općina Goražde
 • Glavni projekt rekonstrukcije gradskog mosta u Sanskom Mostu preko rijeke Sane sa putnim prilazima mosta u centru Sanskog Mosta L=100 m
 • Glavni projekt mosta na rijeci Neretvi u Konjicu L=75 m u sklopu Glavnog projekta saobraćajnica oko lokaliteta Unis, općina Konjic
 • Idejni i Glavni projekt pješačkog mosta preko rijeke Trešanice u Konjicu L=25 m
 • Glavni projekt nadvožnjaka u ulici Trnovac KM 0+700,00 sjeverne gradske saobraćajnice L= 45m u sklopu Glavnog projekta rekonstrukcije Sjeverne gradske saobraćajnice u Tuzli, dionica: raskrsnica kod Muzičke škole - raskrsnica za Tenis
 • Glavni projekt mosta preko rijeke Tilave dužine 40 m u sklopu izvedbenog projekta primarne saobraćajnice u obuhvatu Regulacionog plana, saobraćajnica ul. Mustafe Pintola – do novog mosta na rijeci Željeznici, općina Ilidža
 • Most preko rijeke Dobrinje u Sarajevu na križanju transverzala A i XI, L=23 m u sklopu Izvedbenog projekta saobraćajnice A transverzale, općina Novi Grad.
 • Glavni i Izvedbeni projekt mosta preko rijeke Stupčanice u Olovu L=36 m Idejni projekt mosta preko rijeke Bosne L=80 m u sklopu Idejnog projekta gradske saobraćajnice u Visokom, dionica od novog mosta u Prijekom do raskrsnice kod autobuske stanice
  Idejno rješenje i Glavni projekt pkešačkog montažnog mosta preko rijeke Miljacke i pješačkoh staza za prilaz mostu, općina Novi Grad Sarajevo
 • Idejno rješenje i rekonstrukcija mosta u ulici Paljevska br 177, općina Novi Grad Sarajevo 
 • Glavni projekt za izgradnju pješačkog mosta preko rijeke Bosne u Visokom, naselje Luke-Ozraković

KLIZIŠTA

 • Glavni projekt trajne sanacije dva klizišta na regionalnoj cesti R444 Podlugovi-Breza-Vareš, lokalitet Kapija 1 i Kapija 2
 • Izrada projektne dokumentacije sanacije klizišta u zoni regionalne cest R468 Olovo-Sokolac na dijelu od km 0+100 do km 0+200 naselje Olovske Luke, općina Olovo
 • Glavni projekt sanacije trupa regionalne ceste R471 Lukavac Banovići:
  - stacionaža km 23+500
  - stacionaža km 25+700
  - stacionaža km 25+900
 • Glavni projekt sanacije trupa ceste R-456 Priboj – Goduš, ugrožene djelovanjem klizišta, na stacionaži 4+900,00 od magistralne ceste M18.
 • Glavni projekt sanacije trupa regionalne ceste R-471 Lukavac-Banovići, stacionaža km 23+500, 23+700, 25+900, Tuzlanski Kanton
 • Glavni projekt sanacije klizišta na području općine Sapna
 • Glavni projekt za sanaciju klizišta "Svrake", općina Hadžići
 • Glavni projekt potpornog zida u ulici Džeka, općina Stari Grad Sarajevo
 • Glavni projekt puta i potpornog zida u naslje Mlavica, Tarčin,  općina Hadžići
 • Glavni projekt sanacije potpornog zida u ulici Hadželi, općina Hadžići