U oblasti transportne infrastrukture imamo reference u izradi projektne dokumentacije za ceste (autoputevi, brze ceste, magistralne, regionalne i gradske saobraćajnice), željezničke stanice i pruge (normalnog i uzanog kolosijeka i industrijske i tramvajske pruge), mostove, klizišta kao i veliki broj saobraćajnih projekata. Za ovu vrstu projekata posjedujemo kompetentne ljudske resurse što se potvrđuje i odgovarajućim licencama izdatim od strane relevantnih ministarstava.
Posjedujemo reference iz oblasti projektovanja hidrotehničkih objekata i infrastrukture te zaštite okoliša u projektima regulacije vodotoka i zaštita izvorišta, vodovodne i kanalizacione mreže, prečistača i separatora te deponija. Ova oblast ima posebnu vrijednost u našem sistemu vrednovanja urađenih projekata zbog odgovornosti kompanije prema vremenima koja dolaze i buducim narastajima.
Naši timovi stručnjaka su radili poslove kontrole kvaliteta i tehničkog nadzora građenja u projektima za potrebe domaćih i inostranih investitora gdje smo stekli dobre preporuke naručilaca o kvalitetu izvršenih poslova.
Kao neodvojivi dio kompleksnih urbanih cjelina, stambenih naselja, industrijskih kompleksa i poslovnih zona radili smo projekte: vanjskog uređenja (hortikulturalno uređenje sa urbanim mobilijarom) te projekte primarne infrastrukture poslovnih zona i stambenih naselja (saobraćajnice, nivelacije, vodovodi, kanalizacije, elektroenergetika, javna rasvjeta, telekomunikacije, gasifikacija, saobraćajna signalizacija, pejzažno uređenje).
Gasovodi
 • Studija ekonomske opravdanosti izgradnje distributivnog sistema i distribucije zemnog gasa za područje općine Jajce, Donji Vakuf, Bugojno i Gornji Vakuf-Uskoplje
 • Glavni i Izvedbeni projekt gasovoda Zenica - Travnik, DN 400, L=40 km
 • Projekt Izvedenog stanja Zenica-Travnik, DN 400, L=40 km
 • Projekt Izvedenog stanja gasovoda Visoko-Brnjaci, L=18 km
 • Glavni Izvedbeni projekt rekonstrukcija blok-stanica na magistralnom gasovodu Semizovac - Zenica
 • Glavni projekat objekata kompresorske stanice tečnog plina u Reljevu, općina Novi Grad
 • Glavni projekt kolizije postojećeg gasovoda Semizovac-Zenica sa projektovanom autocestom Zenica-Sarajevo, dionica Bilješevo-Kakanj
 • Glavni projekt kolizije postojećeg gasovoda Semizovac-Zenica sa projektovanom autocestom Zenica-Sarajevo, poddionica 2 Klopče-Donja Gračanica
 • Glavni projekt rješenja kolizije postojećeg magistralnog gasovoda Semizovac-Zenica DN 400/50 bar sa projektovanom proširenom saobraćajnicom u naselju Podlugovi
Kotlovnice i termotehničke instalacije
 • Glavni projekt kotlovnice J.U. Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo
 • Investiciono-tehničke dokumentacije za priključenje Kotlovnica Policijske akademije u Sarajevu na prirodni zemni gas
 • Glavni projekt grijanja,hlađenja i ventilacije objekta „Dom - Grad“ Domaljevac
 • Projekt rekonstrukcije klimatizacije prostorija na bloku 5 i kancelarijskih prostorija u TE ¨Kakanj¨, općina Kakanj
Elektroenergetika 
 • Glavni projekt trensformatorske stanice 110/35 kV - Podveležje
 • Projektna dokumentacija za kapitalne objekte - izgradnja i rekonstrukcija srednjenaponskih mreža zbog spajanja na nove transformatorske stanice 110/x kV, u općinama: Ilijaš, Vogošća i Novi Grad Sarajevo
 • Glavni projekti vjetroelektrana Kupres, pakline 1 i Pakline 2, 3x48 MV