U oblasti transportne infrastrukture imamo reference u izradi projektne dokumentacije za ceste (autoputevi, brze ceste, magistralne, regionalne i gradske saobraćajnice), željezničke stanice i pruge (normalnog i uzanog kolosijeka i industrijske i tramvajske pruge), mostove, klizišta kao i veliki broj saobraćajnih projekata. Za ovu vrstu projekata posjedujemo kompetentne ljudske resurse što se potvrđuje i odgovarajućim licencama izdatim od strane relevantnih ministarstava.
Prateći savremene trendove razvoja energetske politike u oblasti projektovanja gasovoda (magistralni i distributivni, blok stanica, mjerno regulacionih stanica i gasnih kućnih instalacija), kotlovnica i termotehničkih instalacija, elektroenergetike i energetske efikasnosti educirali smo naše kadrove i stekli veoma vrijedne reference i u ovoj oblasti.
Naši timovi stručnjaka su radili poslove kontrole kvaliteta i tehničkog nadzora građenja u projektima za potrebe domaćih i inostranih investitora gdje smo stekli dobre preporuke naručilaca o kvalitetu izvršenih poslova.
Kao neodvojivi dio kompleksnih urbanih cjelina, stambenih naselja, industrijskih kompleksa i poslovnih zona radili smo projekte: vanjskog uređenja (hortikulturalno uređenje sa urbanim mobilijarom) te projekte primarne infrastrukture poslovnih zona i stambenih naselja (saobraćajnice, nivelacije, vodovodi, kanalizacije, elektroenergetika, javna rasvjeta, telekomunikacije, gasifikacija, saobraćajna signalizacija, pejzažno uređenje).

Regulacija vodotoka i zaštita izvorišta

 • Izrada projektne dokumnetacije uređenje buica na području Toopčić polja kod Zenice
 • Izrada projektne dokumentacije za čišćenje i uređenje vodotoka na području općine Čelić i uređenje potoka Humašice uzvodno i nizvodno od mosta u MZ Donji Humci uz sanaciju zemljane brane na rijecu Šibošnici u naselju Vražići
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije  projekt sanacije šteta od poplava korite rijeke Stupčanice i LP za Karagino Polje
 • Glavni projekt obaloutvrde na rijeci Bosni, likalitet Kadarići, općina Ilijaš
 • Glavni projekt regulacije rijeke Vrbas, u dužini od 1000 m naselje Pajić Polje, općina Gornji Vakuf-Uskoplje
 • Glavni projekt regulacije rijeke Bosne naselje Lukovo polje i Bilmišće, općina Zenica
 • Glavni projekt uređenja korita rijeke Bosne na ušću rijeka Gostovići i Krivaja, općina Zavidovići
 • Glavni projekt regulacije rijeke Tinje u Srebreniku, dionica od stacionaže km 0+640,50 do km 1+740,61
 • Glavni projekt regulacije rijeke Prače, od naselja Prača do naselja Hrenovica, općina Prača
 • Glavni projekt uređenja izvorišta rijeke Klokot, općina Bihać
 • Elborat zaštite izvorišta na području općine Čelić
 • Projektovanje uređenja korita vodotoka Trnave sa prilazima iz febrike Dallas i ispod nadvožnjaka autoputa u Blažuju

 

Vodovodne i kanalizacione mreže

 • Projekt vodovodne mreže OŠ hasan Kikić PŠ Milankovići L=2 km, općina Olovo
 • Projekt vodosnabdijevanja Nahoreva i nahorevskih vrda sa izbvorišta Bijele stijene L=6,8 km, općina Centar Sarajevo
 • Glavni projekt sekundarne i tercijarne mreže i kučnih priključaka L=400 km
 • Glavni projekt fekalne kanalizacije općine Kalesija dužine cca L=65 km
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije decentralizovanog kanbalizacionog sistema Cazin-Zapad L=50km
 • Glavni projekt kanalizacione mreže  za MZ Kruščica, MZ Lendići i MZ Šibenica te gradske kanalizacione mreže L=17 km, općina Jajce
 • Glavni projekt kanalizacije naselja Semizovac L=13.5 km, općina Vogošća
 • Glavni projekt kanalizacije naselja Svrake  L=4.4 km, općina Vogošća
 • Glavni projekt kanalizacione mreže naselja Hotonj L=5,36 km, općina Vogošća
 • Glavni projekt prikupljanja, odvodnje i ispuštanja pročišćenih tehnoloških otpadnih voda sa manipulatvnih površina u kamenolomu Podmilačje u Jajcu
 • Idejni projekt za glavnu kanalizacionu i vodovodnu mrežu industrijsko poslovne zone “Dolac na Lašvi” u općini Travnik
 • Glavni projekt sanacije i rekonstrukcije vodovoda, oborinske i fekalne kanalizacije gradskog jezgra općine Gornji Vakuf-Uskoplje L=4,6 km

 

Prečistači i separatori

 
 • Glavni projekt separatora SBR REG 220 ES Bosna 1 i  SBR REG 1000 ES Bosna 2 za potrebe sarajevske obilaznice 
 • Glavni projekt prečistača za naselja Bučići, Kruščica i Lendići EBR REG 3000 ES, općina Jajce
 • Glavni projekt prečistača za naselje Šibenica SBR REG 1000 ES, općina Jajce
 • Glavni projekti prečistača na području općine Vogošća za naselja Semizovac SBR REG 3500 ES, Svrake SBR REG 2200 ES i Hotonj SBR REG 1950 ES
 • Glavni projekt kanalizacione mreže i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda za naselje SBR REG 50 ES Donje Paparsko i SBR REG 150 ES OStrožac, općina Jablanica
 • Glavni projekt za vanjsko uređenje i razdvajanje oborinskih, tehnoloških i fekalnih voda kao i tretman istih prije ispuštanja u rijeku za pogone Separacija SBR REG 150 ES i Haljinići SBR REG 150 ES, općina Kakanj

 

Deponije

 • Tehnološki elaborat i Glavni projekt za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada „Višnjik“ na lokalitetu Zrnići i izgradnju pratećih objekata prilagođenih sanitarnom konceptu odlaganja do njenog zatvaranja.
 • Izrada Glavnih projekata sanacije postojećih deponija komunalnog otpada općina i izgradnja pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja (FAZA II - Uvjeti za građevinsku dozvolu) za općine Donji Vakuf, Gornji Vakuf-Uskoplje, Kakanj, Ključ, Bosanski Petrovac, Velika Kladuša, Jajce, Visoko i Bosanska Krupa.
 • Izrada investiciono tehničke i okolinske dokumentacije za sanaciju postojeće deponije komunalnog otpada općina i izgradnju pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja ( FAZA I -  Uvjeti za urbanističku saglasnost) za općine Vareš, Kreševo, Maglaj, Ključ, Olovo, Živinice, Velika Kladuša, Čapljina, Posušje, Visoko, Bosanski Petrovac, Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf - Uskoplje, Jajce, Kakanj, Tešanj, Čelić, Odžak, Fojnica i Grad Mostar