U oblasti transportne infrastrukture imamo reference u izradi projektne dokumentacije za ceste (autoputevi, brze ceste, magistralne, regionalne i gradske saobraćajnice), željezničke stanice i pruge (normalnog i uzanog kolosijeka i industrijske i tramvajske pruge), mostove, klizišta kao i veliki broj saobraćajnih projekata. Za ovu vrstu projekata posjedujemo kompetentne ljudske resurse što se potvrđuje i odgovarajućim licencama izdatim od strane relevantnih ministarstava.
Posjedujemo reference iz oblasti projektovanja hidrotehničkih objekata i infrastrukture te zaštite okoliša u projektima regulacije vodotoka i zaštita izvorišta, vodovodne i kanalizacione mreže, prečistača i separatora te deponija. Ova oblast ima posebnu vrijednost u našem sistemu vrednovanja urađenih projekata zbog odgovornosti kompanije prema vremenima koja dolaze i buducim narastajima.
Prateći savremene trendove razvoja energetske politike u oblasti projektovanja gasovoda (magistralni i distributivni, blok stanica, mjerno regulacionih stanica i gasnih kućnih instalacija), kotlovnica i termotehničkih instalacija, elektroenergetike i energetske efikasnosti educirali smo naše kadrove i stekli veoma vrijedne reference i u ovoj oblasti.
Naši timovi stručnjaka su radili poslove kontrole kvaliteta i tehničkog nadzora građenja u projektima za potrebe domaćih i inostranih investitora gdje smo stekli dobre preporuke naručilaca o kvalitetu izvršenih poslova.

Vanjsko uređenje

Glavni projekt - Park u Hrasnici pored Doma Kulture, općina Ilidža
Idejni i izvedbeni projekt početnog fijakerskog stajališta na Vrelu Bosne - Velika Aleja, općina Ilidža
Glavni projekt za uređenje pješačkih staza u ulici Vilsonovo šetalište, općina Novo Sarajevo
Idjeni i Glavni Izvedbeni projekt popločavanje Baščaršijskog trga, općina Stari Grad Sarajevo
Glavni projekt rekonstrukcije saobraćajnice sarači, od Slatkog ćošeta do Baščaršije, općina Stari Grad Sarajevo
Glavni projekt vanjskog uređenja objekta Carisnko skladišta IV Intereuropa RTC
Idejni projekt uređenja Vidikovca, općina Banovići
Glavni projekt vanjskog uređenja oko sportske dvorane Kalesija, općina Kalesija

 

Izvedbena dokumentacija za izgradnju saobraćajnica i prostora za sport i rekreaciju “Park - šume Hum”: 

1. Rekonstrukcija postojeće kolske saobraćajnice (ul. Humska)
2. Izgradnja saobraćajnice posebnog režima - u zoni klizišta - nastavak ul. G. Velešići)
3. Izgradnja kolske prstenaste saobraćajnice
4. Rekonstrukcija puta za toranj
5. Staza za sport i rekreaciju
6. Vodosnabdijevanja
7. Separatni kanalizacioni sistem
8. Javna rasvjeta
9. Hortikultura

 

Primarna infrastruktura poslovnih zona i stambenih naselja

Glavni - izvedbeni projekt primarne infrastrukture prostornog obuhvata dijela Regulacionog plana industrijskog kompleksa ¨Nove industrijske zone¨ u Vogošći, površine 27 ha:
A. Izrada geodetskog snimka i elaborata
B. Izrada elaborata o inženjersko-geološkom sastavu i geomehaničkim karakteristikama tla
C. Izrada izvedbenih projekata:
1. Glavni projekt nivelacije kompletnog terena
2. Glavni projekt saobraćajnica sa priključnim putevima
3. Glavni projekt separatne kanalizacije
4. Glavni projekt vodovoda
5. Glavni projekt energetike
6. Glavni projekt rasvjete
7. Glavni projekt PTT
8. Glavni projekt toplifikacije i gasifikacije
9. Glavni projekt saobraćajnog rješenja horizontalne i vertikalne signalizacije
10. Glavni projekt hortikulture.
B. Izrada kompozitne situacije
C. Projektantski predmjer i predračun
D. Ovjera kompletne projektne dokumentacije sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara.

 

Glavni projekt primarne infrastrukture prostornog obuhvata Regulacionog plana ¨Rosulje¨ u Vogošći za kolektivno stanovanje, površine 36 ha, i to:
A. Izrada geodetskog snimka prostornog obuhvata
B. Izrada elaborata o inženjersko - geološkom sastavu i geomehaničkim karakteristikama tla
C. Izrada glavnih - izvedbenih projekata:
1. Saobraćaj sa nivelacijom i vanjskim uređenjem,
2. Nivelacija kompletnog terena,
3. Snabdijevanje vodom,
4. Odvodnja oborinskih i otpadnih voda,
5. Elektroenergetika,
6. Javna rasvjeta,
7. PTT mreža,
8. Gasifikacija,
9. Saobraćajna signalizacija (horizontalna i vertikalna sa projektom svjetlosne signalizacije raskršća u Ul. Igmanskog marša),
10. Hortikultura sa urbanim mobilijarom,
11. Izvedbeni projekt izmještanja industrijske pruge Semizovac - Unis
D. Izrada kompozitne situacije
E. Projektantski predračun
F. Ovjera kompletne projektne dokumentacije sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara.
11. Glavni projekt hortikulture.

 

Idejni i Glavni projekt za infrastrukturu u vanjsko uređenje kampusa Univerziteta u Sarajevu - KVADRANT C-1 Marijin Dvor:
A. Idejni projekt kompletne infrastrukture u vanjskog uređenja
B. Izrada dopune geodetskog snimka zadatog obuhvata sa prikazom postojeće infrastrukture i hortikulture, uz izradu geodetskog elaborata
C. Istražni geološko-geomehanički radovi i izrada elaborata o karakteristikama tla sa uslovima za projektovanje
D. Izrada glavnih projekata:
1. Saobraćaj-saobraćajni plan i projekt kompleksa, rješenje odvodnje, horizontalne i vertikalne signalizacije
2. Nivelacioni plan kompleksa
3. Hidroinstalacije:
Izgradnja uređaja i sistema za snabdijevanje vodom sa proračunima, sa rješenjem sistema navodnjavanja zelenih površina i botaničke bašte
Izgradnja uređaja i sistema za odvodnju površinskih i otpadnih voda sa proračunima
4. Toplifikacija:
-Izgradnja uređaja i sistema za snabdijevanje toplinskom energijom
-Gasna mreža sa proračunima
5. Elektrointalacije:
-Izgradnja uređaja i sistema za distribuciju električne enrgije sa javnom rasvjetom
-Izgradnja uređaja i sistema niskonaponske energije sa TK mrežom i video nadzorom
6. Vanjsko uređenje:
-Zelene  i rekreativne površine, sa valorizacijom postojećeg zelenila sa urbanim mobilijarom
-Sistam zaštite okoliša koje propisuje Zakon
E. Izrada kompozitnog plana
F. Projektantski prdmjer i predračun radova po fazama i ukupno
G. Sistem saglasnosti i uslova za zaštite koje propisuje Zakon